Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     17:16    


NEWBIE 
Mt người mi đến; hay bt k ngưi o mi vi thế gii trc tuyến hay mt din đàn hoc mt phòng chat c th (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
NICHE 
Mt phn tp trung và có mục tiêu của th tng. Mt vic kinh doanh tập trung o th tng ngách hướng nhu cu cho một sn phm hay dch vụ không được gii quyết bi thị tng cnh. V nghĩa hẹp, thị tng ngách xác đnh mt nhóm khách hàng tiềm năng. Tiếp thị thị tng ngách là mt q tnh tìm kiếm hay phục v mt hay nhiu thị tng có li nhun nhỏ hơn. Nhng ngưi tiếp th trong th trưng ngách thiết kế sn phm hay dch v theo yêu cu khách hàng cho các th tng đáp ng nhng u cu c th (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
ONLINE, OFFLINE 
Giai đon chun b ni kết vi Internet thông qua mt ISP, OSP hay mng lưi. Trong đó “offline là giai đon ngt kết ni t mng Internet. Là mt tính t, “onlinemiêu tnhng hot đng đa dng mà ni sdng làm trên Internet. Ví dụ, nó đưc s dng trong các cụm t mua sm online,chơi game online, tìm kiếm online, “lưu tr online, v.v…
OPT-IN 
Mt dng của tiếp th, còn được gi là tiếp th da trên s cho phép mt cách tiếp cn bán hàng ph biến đưc s dng trc tuyến đ đm bo rng khách hàng đang được liên h thực s quan tâm đến nhng sn phm đang đưc bán. Mt khách hàng trin vng s cung cp s cho phép của mình đnhn thông tin tiếp th (thông thưng qua e-mail). Opt-in marketing nhằm đáp ng các thông đip và s liên kết gia n tiếp th vi khách hàng v nhng nhu cầu của khách hàng. Điu này tng đưc s dng làm nhng nguyên tc của tiếp th thị tng ngác(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
OSP 
N cung cp dch v trực tuyến. Mt t chc cung cp dch v thông tin trên Internet. d n các công c tìm kiếm, các dch v sao chép d phòng online, và nhng nhà cung cp dch vụ ng dụng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
PAGE IMPRESSIONS 
Còn đưc gi nhng yêu cu trang hay tng quan trang. Page impressions đcp ti sln mt trang web đưc u cu t mt y chủ. Đây là mt phương pháp yêu tch để tính lưu lượng truy cập. 
PAY PER CLICK 
Còn đưc gi là tr p cho mi ln click mt nh thc thanh toán qung cáo online trong đó vic thanh toán da trên s ln click được to ra. mt nqung cáo, bn tr p cho nhng t khóa liên quan ti ni dung trang ca bn (thông tin hay sn phm bn chào hàng). Khi mt người s dng tìm kiếm nhng t khóa này trên thanh công cụ, họ đưc ch o danh sách của bn cũng n nhng ngưi đang tr phí cho cùng một nhóm t khóa đó. Nếu ngưi s dng click vào danh sách ca bn, bn đưc thanh toán s tin bn đã tr phí. Nhng nhà qung cáo tr g cao nht s xut hin đu tiên trong nhng kết qu tìm kiếm và nhng danh sách tiếp theo được sp xếp bởi stiền h tr. G nhng t khóa có thể dao đng t i xu ti i đô-la mi ln click chu(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
PDF 
Mt đnh dng file cho các tài liu đưc xem và được to ra bi Adobe Acrobat Reader, Adobe Capture, Adobe Distiller, Adobe Exchange và Adobe Acrobat Amber plug-in. K thut PDF đã to ra mt đnh dng tiêu chun đ chuyn giao các tài liu trên Internet. Một trong nhng li ích ca vic s dng PDF đó là cng có th đưc tiếp cn d dàng, thm c là nhng ngưi s dng Internet mi nht. Nhng sách đin t thưng đưc th hin dưi dng PDF, điều làm cho cng có th d dàng ti v ngay lp t(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
PLUG-IN 
Là mt cơng tnh phn mm nhỏ có th m rng sức cha ca tnh duyt Internet của bn. Nó có th cung cp cho tnh duyt của bn kh năng chy các file audio hay file phim. Mt s chương trình plug-in ph biến là Shockwave, Flash, Acrobat, Real Player và Quicktime. Khi t i plug-in, mt chương tnh nh sẽ trong máy tính của bn đ đưc s dng bi nhng website khác (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
PODCAST 
Thut ng này là s kết hp gia iPod và “broadcasting”, mc dù không cn thiết phi s hu mt chiếc iPod để nghe nhng chương tnh phát thanh truyn nh. Thut ng này có th đưc s dng trong nhiu cách khác nhau, nhưng thông thưng to Podcast liên quan ti vic công b các audio hay file video trên mng Internet. Các file này thưng đưc gi là podcasthay show” và tương t n nhng cơng tnh phát thanh trên radio hay các chương tnh truyn hình qun chúng. Nhng ngưi to ra podcast gi là podcaste(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
PPC 
Xem trong Pay-per-click
REPRINT RIGHTS 
Việc cho phép đưc in mt tác phm tng đưc xut bn tc đó. Trong thế gii online, mua một cun sách vi quyn tái bn là mt cách đ to ra lợi nhun t nhng sn phm thông tin. 
RSS 
RSS là một đnh dng tp tin thuc h XML dùng trong vic chia s tin tc Web (Web syndication) đưc dùng bi nhiu website tin tc và weblog. Chviết tt (theo tiếng Anh) dùng đ chỉ các chun sau:
Rich Site Summary (RSS 0.91
RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0
Really Simple Syndication (RSS 2.0.0) 
RSS là một công ngh cho phép các website phân phi ni dung mi ti nhng ngưi s dng Internet mà không cn ngưi s dng phi truy cp li trang web đó. RSS feed là những thông tin cung cp đã gi qua công ngh RSS t các trang web đến nhng người s dng Internet. Ngưi s dng có th đăng ký các feed t các trang web khác nhau và sau đó thông tin mi t nhng trang web này được gi trc tiếp ti h thông qua một chương tnh đc RSS (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
SEARCH ENGINE 
Mt trang web hot đng n mt danh mục trên Internet. Các công c tìm kiếm s dng cơng tnh mng nhn đ lp bng c dn và đnh v thông tin mong mun. Cơng trình công c tìm kiếm s xác đnh thông tin trên Internet da trên nhng t khóa đưc đin bi ngưi s dng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
SEO   
Ti ưu công c tìm kiếm q trình s dng nhng t khóa mục tiêu trong ni dung, tags và Meta tags của mt website nhm để đạt đưc lưung truy cp thông qua các công c tìm kiếm. Nhng k thut SEO cũng bao gm vic chy thử các kết qu của công c tìm kiếm đ đảm bo trang đó đúng vị t trong nhng kết qu tìm kiếm t khóa. SEO càng tt t trang web của bn s xut hin đu tiên trên kết qu của công c tìm kiếm cho t khóa đó (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
SIGNATURE FILE 

Đôi khi thường đưc gọi là sig file”, một ch ký là mt câu lnh ngn đt phn cui của mt t đin t. Nó có th đưc s dng để xác nhn ngưi gửi và cung cp nhng thông tin thêm. Sig file cũng có th bao gm mt file nh nh, mt đưng link ti mt trang web hay mt câu nói của mt cá nhân (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.