Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:22    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

BA BƯỚC CA KHÂU TC BÁN HÀNG
Có ba bước cơ bn (nng cc k quan trọng) tc bán hàng:
1. Xây dng mt trang đích đến (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Thu thp đa ch e-mail (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Gửi nhng tài liu tng xuyên (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mi bưc là mt mắt ch trong chui bán hàng. Bn cn đm bo rng mi mắt ch của bn đưc duy t chc chn và hiu qu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trang đích đến là trang đu tiên mà nhng khách hàng tiềm năng của bn xem, và vì lý do đó, bn cn phi viết theo một kết cu cht ch và gây chú ý nht có th. Công vic ca bn là gài by sự c ý của nhng khách hàng tim năng ngay lp tc và khiến họ tch thú − quan trng hơn na, bn phi đm bo h thc s đang đc nó. Nhim v của bn là thu hút s lưng khách hàng tiềm năng ln nht có th vào nhng kênh bán hàng liên kết của bn và làm cho h hng thú và sn sàng mua hàng. Các danh sách opt-in e-mail là nhng c y to ra doanh s đã đưc chng minh đi vi nh thc bán hàng liên kết. Vic lưu gi nhng ni truy cp vào danh sách ca bn và theo đui để bán sn phm cho h s hiu quả hơn rt nhiu so vi vic c gng chuyn hthành khách mua hàng trên trang web của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt trang đích đến có th đơn gin ch mt dòng đề mục vi mt danh sách ngn gn nhng li ích và hp đăng ký tên, hoc có th là mt bc t chào hàng đy đủ. Nhng gì bn đang bán ở đây cnh là li ích của vic có tên trong danh sách của bn để biết nhiu hơn về sn phẩm. Trên thc tế, bn đang bán nhng li ích ca vic hiu biết k càng hơn v nhng vn đ có liên quan đến sn phm. Đây là vn đ cơ bn to ra gii pháp: các khách hàng tiềm năng o trang web của bn là vì ý mun hoc do h gp rc rối, và bn đưa ra gii pháp cho h, đi li, họ tham gia o danh sách của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy ghi nhớ: mục đích ca trang đích đến là thu thp địa ch e-mail của khách hàng. Nó vô cùng quan trọng. Có rt nhiu nhà liên kết đã phm sai lầm khi gi ngay nhng khách hàng tiềm năng ti trang ca tơng nhân thông qua mt đưng link trên trang đích đến mà chưa ly đưc đa ch e-mail của khách hàng. Bn đng bao gi phm sai lm đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ thu thp nhng đa ch e-mail này, có một công c vô cùng cn thiết đi vi bn. Nó được gi là h thng tr li t đng, và bn cn đc li mt chút chương trước. H thng tr lời t đng là mt sn phm phn mm qun lý danh sách rt hiu qu. Nó có th đưc t chc t xa thông qua mt dch vụ n http://www.monsterresponse.com/ hoc là bn có th mua bn quyền cho mt sn phm ging như AutoResponsePlus và đt nó trên trang web ca bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt h thng tr lời t đng cho phép bn gi t tr lời t đng cho tt cmi ngưi tham gia trong danh sách của bn. Bn có th sp xếp nhng tđịnh k và chn thi đim đ gi chúng đi theo giờ, ngày, tun hoc tháng. Hthng tr lời t đng ca bn (hoc phn mm) s to ra cho bn mt hp đăng ký ch là đon mã dng HTML mà bn dán vào trang đích đến của bn. Nó sẽ là nơi mà các khách hàng tim năng s đin o tên, đa ch e-mail ca họ. Khi h click o nút đăng ký, phn mm s xử lý tiếp phn còn li, và thế là bn đã có một người đăng ký nhn bn tin mi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn mun chuyn khách hàng tim năng thành ngưi đăng ký nhn bn tin, bn cn phi bán nhng li ích v việc tham gia danh sách ca bn mt cách hiu quả trong t chào hàng, và chào hàng nhng khách hàng tim năng bng vài miếng mi” đ họ tham gia danh sách. Chúng ta hãy nói mt chút v"mi" xây dng danh sách (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn nên mang đến cho kch hàng trin vng th gì đó giá tr đ đi li vic h sẽ tham gia danh sách của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn nên mang đến cho khách hàng trin vng th gì đó có g tr đ đi li vic họ s tham gia danh sách của bn. Đó có thlà mt cuốn sách được ti v min phí, mt phn mềm, hay mt khóa hc trc tuyến. Bn có th chn bt k thgì, nng nó phi là th chỉ nh tng thêm cho nhng người đăng ký nhn bn tin, và nó phi có g tr đi vi các khách hàng tim năng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
dụ, bn đang qung bá mt cuốn sách đin t v các phương pháp gim cân. Bn s dng cái gì làm mi nh đ có nhiu ngưi đăng ký nhn bn tin hơn? Bn ng gì v nhng gi ý sau:
Phn mm tính lượng calo
Phn mm lp thc đơn
Mt cuốn sách đin t v sự nguy him của chế đ ăn kiêng tht tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng công thc nu ăn ít cht béo đy hp dn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Món quà tng thêm nào trên đu rt tch hp làm mi nh. Đây là một lợi ích ph của th thut này, khi bn to ra nhng tài liu của riêng bn, bn có thể gn kèm nhng link bán hàng liên kết của bn. Bn cũng có th gn nhng đưng link vào các trang web khác và các sn phm mà bạn mun qung bá. Không dng li đó, nếu mi ngưi mun chia s tài liu vi ngưi khác, bn sẽ có nh ng lan truyn, nó s mang nhiu ngưi tới thăm trang web ca bn. Danh sách opt-in ca bn là mt ch quan trọng trong chui này. Do đó, đng bao gi b qua bưc y. Hãy lp mt trang đích đến và cài đt hthng tr lời t đng đ thu thp đa chỉ e-mail của nhng khách hàng trin vng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng tài liu đ theo đuổi khách hàng tim năng của bn phi có ni dung đc đáo mà nhng ngưi đăng ký nhn bn tin không th tìm được bt knơi nào khác. Bn s gi ti họ nhng bc t đnh k (thi đim nào là tùy thuc o bn) cùng vi nhng lợi ích ch đạo của sn phm mà bn đang qung bá (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cng ta hãy quay tr li ví d cun sách đin t v các pơng pháp gim cân. Mi mt bc t bn gi đi có th cha đng thông tin v mt i khía cnh của vic gim cân, chế đ ăn uống có li cho sc khỏe, hoc sc khỏe nói chung. Thông tin này s nói hoc ám ch rng ngưi đăng ký nhn bn tin của bn là mt mẫu nh ch c ý đến mùi v khi cô y mua sn phm. Điu này vô ng quan trng. Bn thc s mun chia s thứ gì đó có giá tr vi khách hàng trin vng. Bn có th tiết lmt i thông tin la chn v các sn phm, nng đng đ l tt c. Công vic của bn là cho h mt s thông tin khơi gi t tò mò cái mà trên thực tế to nên thêm nhiu câu hỏi hơn là trlời và kích tch ham mun của họ. Phn ng mà bn mun ngưi đăng ký nhn bn tin có là:! Bức t này mi tuyt làm sao. Tht là hp dn. Tôi thực s cn mua sn phm này để biết toàn b câu chuyn.” Bạn đã hiu rồi phi không?
Cách tiếp cn lý tưng này đòi hi bn phi mua mi sn phm và vi mi sn phm đó, bn đóng vai n tiếp th liên kết. Bn cn phi thân thuc vi sn phm đ bán nó một cách hiu qu nht. Ăn cùng sản phẩm, ng cùng sn phm. Khi làm được điu đó, bn s có th xây dng mt ni dung cho khâu chun b bán hàng và cho những món hàng tng kèm của chính bạn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn không th làm đưc tt c nhng vic đó, hãy thuê một ai đó. Bn có thể tìm các tác gi (ngưi s viết các ni dung nhưng đ bn đng tên tác gi) cho r trên nhng trang n Elance và FreelanceWarriors. Bn cũng có ththy nhng min công cng vi rt nhiu thông tin miễn p mà bn có th in ra hoc thm c t chức thành một cun sách đin t ca cnh bạn. Trang web tt nht cho nhng tài liu min công cng là Archive.Org, Project Gutenberg và Creative Commons (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Nhng tài liu đó phi hưngo vic đào to và cung cấp thông tin cho khách hàng tim năng. Nhng th thut bán hàng không my k khăn này ngay đây. Đây là lúc đ bn bí mt thâm nhp vào tim thc và xây dng mong mun. Bn cũng đang dành thi gian đ xây dng nim tin và s tín nhim đkhách hàng tim năng cm thy thoi mái hơn khi mua hàng t bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.