Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:59    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Đây là by nguyên tc xây dng mt danh sách sn sàng tr lời (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
1) THEO ĐUI NGAY LP TC
Qun lý danh sách cnh xác và chiến lưc tiếp thị nói chung cnh là vic bn theo đuổi mt người đăng ký ngay lp tc. Nếu bn đã ha tng quà thêm, mt khóa học t xa, hay mt bng tin tng hp trên bn đăng ký, bn cần phi cài đặt h thng tr lời t đng ca bn đ gi đi nhng ni dung đó ngay khi nhng ngưi đăng ký xác nhn la chọn của họ. Bn có thđ mất ngưi đăng ký đó nếu bn không theo đui họ ngay lp tc. Bn cm thy thế nào nếu bn xác nhn la chọn của bn vào mt danh sách và hoàn toàn chng có hi âm gì nhiu ngày hay nhiu tun sau? Đúng lúc đó, ngưi s hu danh sách đó cui cùng cũng gi e-mail cho bạn, bn thm c không th nhớ rng bn đã đăng ký nhn bn tin tng hp của họ đâu. Bn thm c còn không quan tâm thêm chút nào, khi mà nhng s hng t ban đu của bn v li chào hàng của h đã mt dn đi rồi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2) THEO ĐUI THƯNG XUYÊ
Đ duy t s u tch ca ngưi đăng ký, bn cn phi gi liên h vi họ mt cách đu đn. Bn cn gi cho h nhng ni dung ca bn ti danh sách ít nht là mt ln mt tháng. Thm chí, tt hơn hết là mt tun mt ln. Hãy nhớ rng mi ngưi đăng ký mới là mt ngưi mi đi vi bn. Bn cn phi chc chn rng họ nhớ bn là ai. Bn cũng cn đào to h k vng bn n mt ngưi kiên đnh v ni dung và một ngưi kiên đnh phân phát ni dung đó. Mt kế hoch t t tng xuyên s xây dng mi quan h. Nhng ngưi đăng ký của bn bt đu mong ch nhng tin tc và li chào hàng ca bn trong kế hoch này. Nó ging như vic nhn mt tp c hay một bn đăng ký nhn báo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3) GI NI DUNG CÂN BNG
Bn phi chc chn rng bn giữ cân bng đưc gia nhng ni dung min phí, đu đn và nhng lời chào hàng, nhng s tán thành và với nhng n lc bán hàng khác. Nếu có q nhiu t chào hàng đ ti, và người đăng ký ca bn s cm thy b lợi dng. H sẽ vô hiu hóa đăng ký ngay lp tc, bi vì bn không đưa cho h cái gì có g tr. Nếu n có quá ít lời chào hàng, t tt nhiên, bn s chng bán được hàng. Đừng s hãi khi tiếp th danh sách ca bn, bn có mi quyền đ làm điu đó. Vn đ cnh đây là thiết lp s cân bng gia nhng t vi ni dung min phí và nhng t chào hàng. T lệ riêng đây là bao nhiêu? Điu này ph thuc o bn cht danh sách của bn. Chỉ có bn mi có th đánh giá chc chn. Tuy nhiên, mt t l trung bình mức an toàn là khong 1:6 mt t chào hàng trên sáu t tin tc. Bn có thể cn điu chnh cho t l cao hơn hoc thp hơn tùy thuc o kết qu ca bn. Chng có hi gì, thm ccó thpha trộn hai kiu này khi tch hp. dụ, bn có th gửi đi mt t mang tính giáo dục và thông tin v mt sn phm riêng mà bạn đang qung bá (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4) VIT MT CÁCH ĐÁNG TIN CY
Tôi không th nhn mnh hết tm quan trng ca vic này. Nếu bn mun ngưi đăng ký của bn lng nghe và tin nhng gì bn nói, bn phi viết vi mt phong cách đáng tin cậy. Hãy t cho mình là mt giáo viên, một chuyên gia v chủ đ mà bn đang nói ti. Ngôn ng mà bn s dng nên là t hin ti, ch đng và t tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Không viết:Tôi tha nhn rng tôi không phi chuyên gia v Google Adsense, nhưng đây có vài mo có th bn tch"
Hãy viết:Vi tư cách là mt ngun tin cy v nhng th thut tiếp th liên kết mi nht và tuyt vi nht, tôi có một i thủ thut sát thủ" Google Adwords đ chia s vi bn ngày hôm nay."
Hãy xem s khác bit là gì? dụ Không viết bt đu vi vic tôi hoàn toàn tb sc mnh của mình. Tôi tha nhn vi danh sách ca mình rng tôi chng biết cái quái gì v điu tôi nói, thế mà tôi li mun họ nghe tôi nói. Đng bao gi t hủy hoi uy tín ca mình như thế. dụ thứ hai mnh mẽ hơn rt nhiu. Tôi mua s tín nhim ca bn ngay lp tc, đơn gin bng cách nói với bn rng tôi chia s thông tin tt nht. Hãy lưu ý rng nn ng phi tha thiết và thm c hơi phóng đi mt ct. Nhng th thut là sát th". Tôi là ngun tin cậy". Tôi có nhng điu tt nht cho bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
5) XÓA B S TH ĐNG
Mt vn đ vi phn ln danh sách gi e-mail là nhng người đăng ký nhn e- mail b đặt trong mt tình thế b đng, đưc đào to ch đ ngi và đc nhng e-mail của bn và có th click o nhng đưng link nếu bn thuyết phục đưc h. Bn cn tiến bưc xa hơn na và hun luyn nhng người đăng ký nhn e- mail ca bn hành đng. Cách đơn giản nht để thc hin vic này là làm cho danh sách e-mail của bn có tính tương tác nhiu hơn. Có nhiu cách đ nhng ngưi đăng ký nhn e-mail b nhng suy ng thông thưng và kết ni vi bn. Mt cách là to mt blog đăng ti tng thông đip bn tin ca bn. Sau đó bn ch cn gửi đưng link blog đến nhng ngưi trong danh sách. H sẽ phi click o đưng link nếu mun đc thông đip của bn. Tt nhiên bn phi tóm tt các ch đ bao trùm một cách hp dn thu hút đưc s quan tâm như:
Tên người nhn,
n bn mi nht Bí mt v loài chó đã có trên mạng và bạn có th đc nó bng cách click o link dưi đây:
Bn s không muốn b l n bn mi nht của bn tin này. Tôi s đưa ra các mẹo hun luyn c TI MT:
Bn có th hun luyn mt c c đã ln ti nhà như thế nào?
Có công c gì mi trên th tng có th gi c c của bn trong sân? Nguy him tim n trong con chip siêu nh: chú c của bn có đưc an toàn? Nếu bn mun có câu tr lời, bn cn phi vào xem blog này. Đưng link là: http://www.dogblog.com/issues/080106.html
Bn có c ý i điu v thông đip này?
Nó ngn gn và đi thng o các đim cnh
Nó to ra s quan tâm và tò mò bng cách đ cp đến các ch đ cnh nhưng không đưa ra q nhiu thông tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nó khiến thông đip ngn gn và dễ đc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nó khiến đưng link ca bn xut hin ràng và ni bt. Chng có la chn nào ngoài vic click o nó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, mt s phương pháp khác bn có th sử dng là gì? Bn có nhiu ththut vi li chào hàng của mình:
Tạo ra các cuc kho sát, các t chơi hoc các câu hi và tr li. Đ nhng ngưi đăng ký tham gia vào vic to ra bn tin ca bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thưng xuyên giới thiu bng truyn thông đa phương tin. Hãy gi các video dy cách làm cho nhng ngưi đăng ký nhn bn tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Xem xét vic lp mt blog và thông đip m rng để nhng ngưi đăng ký có thể trao đi vi bn và vi nhng ngưi khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Xem xét vic gi nhng bn tin dài dưới nh thc PDF. Mang đến cho hcm giác đó là nhng bn báo cáo đc bit (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Luôn mang đến cho nhng ngưi đăng ký bn tin điu mi m t vị. Bn cn tng xuyên làm h hài ng với nhng q tng hoc nhng th đặc biệt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi có th hãy t chc hội tho qua đin thoi. Đ nhng ngưi đăng ký nói chuyn qua đin thoi vi bn (và có th là mt vài chuyên gia trong thtng ngách có liên quan) trong mt buổi hội tho vi các câu hi và câu trlời có g tr. Ghi âm các cuc đin thoi thành file MP3 cũng như sao chép li thành sách đin t (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tương t bn cũng nên xem xét vic t chức các bui t chuyn trên mng đ bn và nhng ngưi đăng ký có th gp g tho lun về nhng tin tc mi trong th tng ngách (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
6) KHIN LI CHÀO HÀNG CA BN LUÔN HP DN
Khi bn gi e-mail chào hàng ti nhng ngưi đăng ký hãy chc chn lời chào hàng của bn hp dn. Li chào hàng hp dn tc là không phi nhng thnhm nhí. Đó cũng không phi là nhng sn phm cũ, hỏng. Nhng li chào hàng hp dn có chung các đc đim sau:
1. Cng giới thiu nhng sn phm mi nht và có g tr nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Cng là nhng sn phm có g tr cao đưc chào bán vi mức g không thể tin đưc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Cng đưc đưa ra trong thi gian nhy cm, tc là nhng ngưi đăng ký có mt ca sổ hin thị mt khong thời gian giới hn đ quyết định mua trưc khi li chào hàng biến mt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4. Li chào hàng không có bt c nơi nào khác, ch có bn mi có th đưa ra sn phm đó vi mc g đc bit hoc nhng i phn tng tng kèm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
đng quên bạn phi đưa các nhân t của bc t chào hàng o. Bn phi miêu t các giá tr và li ích không d nhn thy của li chào hàng này. Bn cũng cn to cho nhng người đăng ký cm giác thời gian gp t. Hãy học cách to ra nhng li chào hàng hp dn cũng n có th thuyết phục nhng ngưi đăng ký mua hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
7) SP XP LẠI DANH SÁCH CA BN

Trong mt s thi điểm, bn cn sp xếp li danh sách khách hàng cho gn gàng. N chúng ta đã tho lun trong phn xây dng danh sách, điu quan trng là gi cho danh sách của bn gn gàng và cp nht. Điu đó có nghĩa là bn hãy xóa b nhng e-mail không tn ti hoc không gi đưc khỏi danh sách. Bạn cũng có th gi e-mail ti nhng người đăng ký ít tham gia hot đng nht yêu cu họ xác nhn họ có muốn đăng ký trong danh sách nhn e- mail ca bn hay không. Đây không phi là mt th thut xây dng s hưng ng toàn th mà nó là th thut giúp bn t chc li danh sách của mình. Ngay khi bn thu gn danh sách ch còn nhng người đăng ký tích cc ng ng nht bn s đánh g cnh xác hơn thông qua d liệu theo dõi và t l click chuột (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.