Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:10    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

THÀNH PHN 3: LƯU LƯNG TRUY CP
Hưng lưu ng truy cp đến trang web của bn ging n là d khách hàng tiềm năng o một ca hàng. Nếu không có ai mua hàng trong ca hàng ca bn, bn s phi đóng ca. Nếu không ai o trang web ca bn, bn cũng stht bại (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cng ta s nói hơn v nh nh n d này. Bt c ai g o trang web ca bn đu đã có một dự đnh. Mt phn trong s ngưi truy cp biết h mun gì và h sẽ mua sn phm ngay lp tc. Tuy nhiên, phn ln trong s đó s cn thêm thời gian và s tin tưng đ quyết định mua hàng. H cn xem mt số sn phm tương t đ quyết đnh. S ngưi truy cp còn li s ri khi trang web ngay khi h nhn ra h đã vào nhm chỗ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hin giờ, mc dù bn không th kim soát được dự đnh của ngưi truy cập, nhưng bn có th kiểm soát phn trăm s ngưi truy cp sẽ trở thành khách hàng ca bn. Nói cách khác, bn có th nâng cao doanh s bng cách to ra lưu lượng truy cập mục tiêu đ gim thiu s lưng người truy cập website của bn mà không mua gì, đng thi thúc đy s lưng khách hàng hin ti và khách hàng tim năng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chào hàng vi nhng ngưi tch hp cũng quan trng như vic to ra li chào hàng tch hp đi vi h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tc khi tham gia kinh doanh trên Internet bn nên biết rng phn ln lưu lưng truy cp của bn, dù bn hưng lưu lượng truy cp đến trang web như thế nào t vn sẽ bao gm nhng khách hàng tim năng khách hàng trin vng. Bn có thăn mng nhng người ln đu truy cp đã mua sn phm ca bn, nhưng hãy nh rng vic này hiếm khi xy ra. Phn ln thu nhp của bn sẽ đến t khách hàng mục tiêu mà bạn đã tp hp vào danh sách gi e-mail opt-in và chuyn thành khách hàng thưng xuyên của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vy lưu lượng khách hàng mục tiêu là gì? Mt người truy cp đưc xem là mt khách hàng mục tiêu khi khách hàng đó đưc xác đnh là mt thành viên trong thị tng mục tiêu ca bn. Đ to ra lưu lượng khách hàng mục tiêu trực tiếp t thị tng o trang web của bn, bn phi xác đnh đưc nhng nguồn lưu lưng truy cập c thể t thị trưng. Lưu lượng khách hàng mục tiêu đóng vai t quan trng trong q trình chuyn đi li chào hàng thành doanh s. Ti sao vậy? Bi vì vic bn chào hàng vi nhng người tch hợp cũng quan trọng n vic to ra li chào hàng tch hp đi vi họ. Nếu bn bán vt tennis, t ràng bn không mun nhng khách hàng tìm gy ng chày. Một ví dụ tế nh, nếu bn bán mt cun sách đin t dy cách chơi ghi-ta đin, thì bn s không muốn có q nhiu ngưi o trang web đ tìm kiếm nhng bài hc về đàn ghi-ta tng. Thm c bn cũng không th hưng đến nhng ngưi truy cp trong toàn b thị tng (c thị tng tim năng và th tng không tim năng). Nếu bn qung cáo nhng bài hc đàn ghi-ta đin vi nhng ngưi chơi ghi-ta thường, t bạn có th bán được cho một i ni quan tâm nhưng con s đó chng là gì so với vic bn chào bán nhng bài hc đàn ghi-ta đin vi nhng người chơi ghi-ta đin. Điu này nghe có lý không? Có nhng th tng bên trong th tng hoc có nhng th tng ngách bên trong th tng ngách. Bn cn xác đnh nhng phân khúc c thể trong thtng s quan tâm nhiu nht đến li chào hàng của bn, sau đó to ra lưu lưng truy cp bng cách qung cáo ti phân khúc th tng đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vic nhn din nhng nguồn lưu lượng truy cp c thể trong th tng s dễ ng khi bn tiến hành nghiên cu th trưng. Khách hàng triển vng s đến vi bn thông qua nhng t khóa h s dng để tìm kiếm trên Internet, và thông tin này cui cùng s dn bn đến nhng nơi “bí mt trong th tng trc tuyến của bn. Theo kế hoch, tôi s dạy bn nhng th thut c thể để to ra lưu lượng truy cp đến trang web của bn. Nhưng trưc hết, v lưu lưng khách hàng mục tiêu, bn cn ghi nh nhng đim sau đây:
Xác đnh mục tiêu là vic cn thiết để biến ngưi truy cp thành khách hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Lưu lượng khách hàng mục tiêu là lưu lưng đến t thị tng mục tiêu ca bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nghiên cu th tng cnh xác s cho bn biết khách hàng mục tiêu là ai và họ đâu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn cn xác đnh nhng phân khúc c th trong th trưng sẽ quan tâm nhiều nht đến li chào hàng của bn, sau đó to ra lưu lưng bng cách qung cáo ti phân khúc th trường đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
THÀNH PHN 4: HU K (BACKEND)
Hu k là mt khái nim l. Tôi đã ng n vy cho đến khi biết đưc trong tiếp th t chuyên môn này có nghĩa là gì. Hu k đ cp đến nhng li chào hàng bn to ra tiếp theo sau giai đon bán hàng ban đu. Các n tiếp thị còn dùng thut ng tin k (front-end) và trung k (midlevel) khi tho lun vnhng đim khác nhau trong mt kênh bán hàng (kế hoch hoc thành tích thực tế biến nhng khách hàng trin vng thành doanh s) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tin k đ cp đến lời chào hàng ban đu hoc sn phm ban đu. Li chào hàng ban đu là điu bn qung cáo hoc khuyến mi trên trang web để hưng ti th tng của bn – lời chào hàng cnh là th ban đu thu hút mọi ngưi vào trang web và gia nhp danh sách opt-in của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trung k là cách khác đ nói v vic thúc đy bán hàng đin hình c gng thuyết phục khách hàng mua mt sn phm đt hơn hoc mt sn phm có liên quan đi kèm n mt s gim giá. Lời chào hàng trung k thưng đưc đưa ra trước khi hoàn thành giai đon bán hàng tin k (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hin giờ mức độ bn cn tp trung ch là tiền k và hu kỳ. Thc tế bn có thnói hai loi chào hàng này là li chào hàng duy nht đưc to ra trong bt ckênh bán hàng nào bi vì trung kỳ thc ra ch là vic nâng cp li chào hàng tiền k (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi chúng ta đã làm tt c các thut ng, hãy xem xét k hơn giai đon hu k và lý do ti sao nó quan trng đến vy. Khi mi bt đu, li chào hàng ban đầu s dn nhng khách hàng o trang web của bn. Tuy nhiên, doanh s bán hàng tin k s không mang li cho bạn thu nhp lớn. Phn lớn thu nhp ca bn s đưc to ra t vic chào hàng hu kỳ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cng ta hãy cùng xem mt ví dụ. Giả s o mt thời đim bn là nliên kết qung cáo cho mt cun sách đin t giá 27 đô-la. Đây là mt cun sách hay và bn có một lời chào hàng hấp dn. Hơn nữa, g thp khiến vic bán hàng trnên dễ dàng và vic bán hàng d dàng có nghĩa là phn ln nhng khách hàng tiềm năng trong danh sách opt-in có thchuyển thành khách hàng thc s (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Có hai điu cn làm rõ:
Bn s không th trở nên giàu có vi phn trăm hoa hng của mt cun sách g 27 đô-la (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khách hàng hiện ti có nhiu kh năng tiếp tục mua hàng của bn nếu bn gii thiu vi h mt li chào hàng khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đó cnh là vai t của hu k. Nếu bn mun kiếm đưc thu nhp thc s tcông vic kinh doanh trên Internet, bn cn tiếp tục theo đui nhng khách hàng hin ti. Khi mt s ngưi mua mt sn phm thông qua bạn t có khnăng h sẽ mua các sn phm khác… nếu bn đưa cho h lời chào hàng tch hp. Bn cn phi làm cho li chào hàng hu k có ý nghĩa quan trng hơn. Trong nhng li chào hàng tiếp theo, các sn phm hoc dch v đưc đưa ra phi luôn có gcao hơn sn phm ban đu hoc có nh thc khác sn phm ban đu. Chng hn sau mt cuốn sách đin t g 27 đô-la, bn có th chào bán mt phn mm giá 47 đô-la vi lãi thc gp đôi s hoa hng của cuốn sách kia. Sau đó, bn có thtiếp tục vi li chào hàng cho một trang web thành viên hoc mt sn phm khác tương t đ to ra thu nhp đu đn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy cùng xem điu gì s xy ra nếu bn đm bo doanh s mt 100% mt tháng vi bt k lời chào hàng nào. Chúng tôi s nói mi tháng bạn thu đưc 25% doanh s vi li chào hàng ban đầu, 25% cho li chào hàng th hai và 50% cho li chào hàng tiếp theo. Nếu vy cơ cu hoa hồng của bn s n sau:
1) Sn phm ban đu – 15 đô-la/ sn phm
2) Hu k 1 30 đô-la/ sn phm
3) Hu k 2 – 9,95 đô-la/ tháng (lặp lại)
Vy tng thu nhp hàng tháng của bn s là 1.622,50 đô-la, trong đó hơn 400 đô-la là nguồn thu nhp th đng (lp li). Bây gi nếu trong công vic kinh doanh trên Internet bn không có mt lot li chào hàng hu k t hàng tháng bn s chỉ có doanh s t việc bán sn phm ban đu. Tức là ch có 15 đô-la cho mi sn phm, điu này không th giúp bn tiến xa (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tôi hy vọng giờ bn đã hiu ti sao không th chỉ dựa o bán hàng tin kỳ (hay bán hàng một ln). Mt mô hình kinh doanh thành công đòi hi bn phi ti ưu hóa li nhun ca mi khách hàng trong thi gian h mua sn phm bng cách xây dng mt lot chương trình hậu k bn vng trong kênh bán hàng của bn. Nếu không, bạn s b phí li nhun tim năng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
THÀNH PHN 5: NHÂN BN
H thng của nhiu ngưi kết thúc thành phn 4, nhưng trưng hp này không phi n vậy. Bưc cuối cùng luôn luôn là nhân bn mô nh/hthng kinh doanh của bn o mt th tng khác hoc o các dòng sn phm theo chiu ngang trong cùng mt th tng. Ngay khi mô nh kinh doanh hin ti của bn thành công (t đng mang li thu nhập) t bn có th tìm kiếm nhng cơ hi mi lp li nhng bưc tương t i đây:
Tìm kiếm mt th tng To ra mt li chào hàng Hưng lưu lượng truy cp o li chào hàng Đưa ra nhng li chào hàng hu k (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhân bn là mt trong nhng thành phn cnh tôi s dng đ mang li sgiàu có. Nhân bn cho phép bn gia tăng tng li nhun bng cách to ra nhiu dòng thu nhp. Vic có nhiu dòng thu nhp rt cn thiết bi nhiu lý do. Thnht, s đến thời đim bn đã vắt kit li nhun trong công vic kinh doanh đầu tiên. Trong khi đó bn có th kiếm thêm vài nghìn đô-la nhiu nơi, nếu bn thc s mun nhân đôi thu nhập của mình. Nhân bản giúp bn gia tăng thu nhp gp nhiu ln, trong nhiu th tng như bn mong mun (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vi bn tóm tt năm thành phn mang li thành công cho công vic kinh doanh trên Internet, tôi mun cung cp cho bn mt s kiến thc căn bn về Internet nói chung và tiếp th Internet trước khi hướng dn bn khám pbn kế hoch kiếm mt triu đô-la ca tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

H thng ca nhiu ngưi kết thúc thành phn 4 nng trưng hp này không phi như vậy (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.