Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:18    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 4: TIP TH QUA CÁC I VIẾT
Tiếp th qua các bài viết và các pơng pháp khác có kết qu chm hơn, nói chung bạn không th to ra lưu lưng truy cp ln đến trang web ca bn trong i phút hoc i gi sau khi bài viết đưc đăng ti. Tuy nhiên, nhng phương pháp này rt hiu quả đ to ra ngun lưu ng truy cp i hn và tng xuyên t thị tng mục tiêu. Tiếp th qua các bài viết là cách tt nht đ ng lưung khách hàng mục tiêu ti trang web của bn v lâu dài. Ti sao ư? Ngay khi bài viết của bn đưc đăng ti nó s tiếp tục hin th vô thi hn trên mng. Khi đó bn cũng có th đặt đưng link ti trang web ca bn trong phn tên tác gi ca bài viết, điu đó nghĩa là đưng link ti trang web của bn cũng hin thị vô thi hn, ch chờ mt đc giả mi click o (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tiếp th qua các bài viết là cách tt nhất đ hưng lưu lưng kch hàng mục tiêu tới trang web của bn vlâu dài (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có th tp trung tiếp th qua các bài viết đ hưng lưu ng tới trang web của bn bng cách cung cp nhng thông tin hu ích, có g tr. Đó cũng là mt phương pháp ch yếu đ tăng s nhn biết tên và thương hiu (đ ph), danh tiếng và uy tín hay đa vị chuyên gia trong th tng của bn. Thc tế, mi ngưi có xu hưng coi trng và lng nghe nhng cá nhân là các tác gi đã có bài viết đưc đăng ti. Viết bài là nh thc giao tiếp đưc đánh g cao. Dù bài viết có đúng s tht hay không mi ngưi vẫn s xem bn là mt ngun thông tin đáng tin cy khi h xem các bài viết mà bn là tác gi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Do đó, bn nên cung cp loi thông tin nào và nên viết về điu gì? Nói chung, bn nên viết v nhng ch đ hp dn. Bn có th tìm ra nhng ch đ này thông qua các bưc tương t mà bn s dng để nghiên cu thị tng hoc bng cách xem xét nhng t và cụm t khóa mà mi ngưi s dng trên các công c tìm kiếm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các bài viết đem li hiu qu mức độ nào đó. Chúng có nhiu t khóa, nhiu thông tin và giúp bn xây dng đưc uy tín hay đa v chuyên gia trong thtng ngách của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có thể băn khoăn v hai thành phn cuối cùng. Giá tr thông tin có thmang li lưung truy cp nthế nào? Làm thế nào s tin cy li mang đến nhiu ngưi truy cp hơn? do rt đơn gin. Không phi là s xut hin ca bài viết s mang đến s lưt click cho bn mà chính ni dung trong bài viết thúc giục mi ngưi o trang web của bn. Bn có th thy bài viết ca mình đưc ti ưu hóa vi các cụm t khóa và có th hng tt trên công c tìm kiếm nhưng không có nghĩa đó là mt bài viết hay. Bài viết ca bn có th rt nhàm chán. Nó có th tùy tin hoc mang “mc đích kinh doanh” hay bt c điều gì khiến mi ngưi chán nn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn d đnh sử dng bài viết đ to ra lưu lưng dài hn thì bn cn phi viết các bài viết tht hay (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Quan đim tôi muốn nói đây là nếu bn d đnh s dụng bài viết để to ra lưu lượng truy cp dài hn t bn cn phi viết các bài viết tht hay. Mục tiêu của bn sẽ luôn là cht lượng và s trung thc. Đng bao gi đưa mt bài viết lên trang web của bn hoc mt trang lưu tr bài viết nếu bn biết nó chmang tính gii t hoc để lp chỗ trng. Tôi không ng ý rng bn phi trthành mt nhà văn gii hay phi viết đưc n mt tiến s. Không phi nvậy. Tuy nhiên, bn cn luôn luôn ghi nh nhu cu của đc giả bt c khi nào bn viết mt bài (hoc khi bn thuê mt ngưi nào đó viết cho mình), hãy tự hi nhng câu hỏi sau:
Nếu ln đu tiên mình đc bài viết này, t mình s hc được điu gì mi?
Nếu ln đầu tiên mình đc bài viết này, t mình có tch cách truyn đt thông tin của tác gi hay không?
Nếu ln đầu tiên mình đọc bài viết này, t mình có tin tưng điu mà tác ginói không? Mình có mun đc tiếp nhng gì được nhc đến trong ch đ này hay không?
Nếu bài viết của bn hay và đưc đăng li, điu đó nga là bạn sẽ gia tăng đưc rất nhiều lưu lưng đến trang web của mình. i viết của bn sẽ được lưu chuyển qua nhiu trang web và đến vi nhiều đc gi mà bn không th tiếp cn tn chính trang web của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn không th trả li đưc ba câu hi này t bài viết của bn vn chưa sn sàng đ đăng tải (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các trang lưu tr bài viết cha đy nhng ni dung mà bạn không bao gi có thđăng ti tn trang web của mình nhiu như vậy (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vy ti sao vic này li quan trng và các bài viết ng lưu lượng truy cp ti trang web của bn trong thi gian dài n thế nào? Trước hết nhiu bài viết đưc ti ưu hóa cnh xác s có được v t trên công c tìm kiếm theo hai cách. Các bài viết bn đăng tải trên trang web có th đưc lit kê trên danh sách kết quả tìm kiếm. Các bài viết của bn đưc đăng ti trong trang web ca ngưi khác (bài viết hoc các trang lưu tr sao chép li bài viết) cũng có thđưc hin thị trong kết qu của công c tìm kiếm. Đôi khi bn không th có đưc th hng cao trên trang web vi t khóa c th, dù bn c gng đến mức nào. Tuy nhiên, bn vn có th có được thứ hng tt vi t khóa đó nếu bài viết của bn đưc đăng ti trên mt hoc nhiu trang lưu tr bài viết. Ti sao ư? Bi vì có rt nhiu công c tìm kiếm các trang lưu tr bài viết mt cách tnhiên. Nhng trang lưu tr bài viết có ni dung, có các đưng link inbound ưng link t nhng trang web khác đến trang web của bn) và outbound ưng link t trang web của bn đến nhng trang web khác), có nhng đưng link cha nhiu t khóa và (trên Google) cng cũng đưc xếp hng. Các trang lưu tr bài viết cha đy nhng ni dung mà bạn không bao gi có thể đăng ti trên trang web của mình nhiu như vậy. Các trang lưu tr bài viết có th mà các công c tìm kiếm đang tìm kiếm. Đó là mt tin vui cho bn vì nó sẽ cho bn cơ hi để cnh tranh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thứ hai, khi bn đăng ti bài viết, bn s đưc bo vệ dưi quyn sao chép li. Quyn sao chép li là tuyên b bn cho phép nhng người xut bn ni dung trên web khác và các ch tp chí đin t đưc quyn sao chép và phát tán bài viết của bn trên trang web và tp c đin t ca h. Nếu bài viết của bn hay và đưc đăng li t điu đó có nghĩa là bn s gia tăng đưc lưu ng truy cp ln đến trang web của mình. Bài viết của bn s đưc lưu chuyn qua nhiu trang web và đến vi nhiu đc giả mà bn không th tiếp cn trên cnh trang web của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, mt s trang lưu tr bài viết, bn cho phép sao chép hoàn toàn bài viết này bng cách đăng ký. Ti mt strang web khác (chng hn n trên trang web ca cnh mình), bạn có th đ tuyên b này cùng vi phn tên tác giả. Phn tên tác gi cnh là nơi đưng link của bn mang đến lưu lượng truy cập. cui bài viết bn có th đ vài dòng qung cáo ngn gn v bn thân mình, có th có dng như thế này:
Joe Smith là mt chuyên gia tiếp th liên kết, anh đã kiếm đưc hơn 100.000 đô-la mi năm thông qua h thng đem li li nhun đơn gin đến đáng ngc nhiên của mình. Hãy tìm hiu xem bn cũng có th thoát khi cnh đi làm 9 tiếng 1 ngày, 5 ngày 1 tun n thế nào bng cách làm như Joe, hãy vào trang web sauhttp://www.bigmoneyaffiliate.com/
Còn về thủ thut khác? Có th bn s tìm đưc nhiu người đc trên tp cđin t hơn là lưu lưng truy cp trc tiếp đến trang web ca bn? Vy bn hãy làm vic này với phn tên tác gi của mình:
Jenia là 1 chuyên gia tiếp th liên kết, ngưi đã kiếm đưc hơn 100.000 đô-la mt năm, thông qua h thng mang lại li nhun đơn gin đến đáng ngc nhiên của cô ấy. Cô y s dy bn cách làm nếu bn đăng ký khóa hc t xa Thu nhp sáu con s trong sáu tháng qua đưng link này: subscribe.bigmoneyaffiliate.com
Sau đây là ví d cui cùng v cách gắn dòng tên tác gi cùng vi tuyên b cho phép sao chép nội dung:
David John là ngưi hun luyn c chuyên nghip trên 20 năm, nếu bn có câu hỏi nào về việc hun luyn c hãy hi David John ti: http://www.nguoihuanluyencho.com. Tác gi cho phép toàn quyn sao chép,  bn có th sao chép và phát tán trên mạng vi điu kin không được thay đi ni dung và phi gi nguyên tên tác giả (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đưng link trong phn tên tác gi s là mt c y tuyt vi giúp bạn to ra lưu lượng truy cập (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có mun biết cách viết bài theo ch đ thật d dàng không? Hãy xem xét danh sách t khóa của bn và chọn ra ít nht 10 cụm t khóa i ph biến các cụm t này gm có ba t trở lên. Chng hn như cụm t cách cha d ng t nhiên là một cụm t kdài nhưng hãy xem liu bn có th làm cm tnày c thể hơn na không, ví d như cách cha d ng nm mc t nhiên. Cthể hơn mt ct (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vic bn phi làm là viết mt bài tp trung o cm t khóa i này. Bn n viết mt bài dài ít nht 300-500 từ. Bn cũng cần đ cm t khóa xut hin trong bài viết đủ số ln đ có mt độ khong 3-5% (nói cách khác cụm t cách chữa d ng nm mc t nhiên s chiếm 3-5% trong tng s t của bài viết). Mặc dù vy bn hãy c gng viết mt cách t nhiên nht. Bn cn làm cho bài viết của mình đc nghe trôi chảy, tránh cm giác b nhi nhét t khóa (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.