Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:39    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

KH NĂNG SINH LI CỦA TH TRƯNG
Khả năng sinh li của thị tng da trên hai yếu t:
1. Th tng có nhiu thu nhp kh dng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Th tng đã mua sm. Nói cách khác th tng này sn sàng dành mt phn thu nhp đáng k đ mua các sn phm và dch vụ phục v cho nhng nhu cu nht đnh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
vậy, vic đu tiên bn cn xem xét là tình hình tài cnh chung của thtng đó. Trong một s tng hp bn có th d đoán cnh xác thông tin này. Chng hn, nhng người làm trong một sngành (như y tế, lut) tng có thu nhp cao. Đây là ch dn nhanh chóng và d dàng khi bn đi vào mt th tng cao cp hoc đi theo mt mô hình kinh doanh doanh nghip đến doanh nghip (nơi bạn tiếp th đến là doanh nghip ch không phi cá nhân, ví dụ n bn cung cp chuyên môn k thut cho các công ty khác hoc nhng ngưi làm ngành khác, chẳng hn n bác s) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tuy nhiên, bn không th đoán đưc tim năng li nhun trung bình của mt thị tng ch đơn gin bng cách nhìn o mc thu nhp trung bình của thtng mục tiêu bởi bn s ngc nhiên về số tin mà mi ngưi sn sàng chi cho s tch của h, thm c đến mức họ gn n khánh kit. Chng hn, nhng ngưi xây dng mô hình tàu ha hay nhng ngưi tch sưu tp nhng b phim mi nht để k nim các s kin đáng nh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mi ngưi, t nhân viên bán hàng cho đến tng giám đốc của mt tp đoàn lớn, có th đều có chung s tch sưu tm tem, chơi golf hay mt s sở tch khác. Cho nên khng sinh li ca bt c thị tng nào không phải da vào việc bao nhiêu cá nhân sẵn sàng chi tin mà dựa vào nhng yếu tố sau:
1. Nhng sn phm hay dch v đã có trong th tng đó có bán đưc nhiu hay không?
2. Mức g trung bình của các sn phm và dch vụ này?
3. Nhu cu v sn phm và dch vụ này ln đến mức nào?
Nói cách khác, điu bn thc s cn là mt th tng có s cnh tranh lành mnh và có nhiu mức giá. Hãy c ý đến các th tng mà đó không có ai bán bt c thứ gì. Điu này thường có mt lý do cnh đáng. Bn cũng nên lưu ý đến các th tng không có nhiu loi sn phm hay không đa dng v cht lưng sn phm. Đây là loại thị tng tt nht đ bn có th qung cáo mọi thứ, t nhng sn phm g r, bình dân cho ti nhng hàng hoá cao cp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cách d dàng nht và chc chn nht đ có cái nhìn tng quát về th tng của bn là xem xét li các qung cáo đã hưng đến th tng này. Bn hãy xem tivi, đài, báo và các tp c liên quan đến th tng này. Bn có th đến hiu sách hay t viện đ tìm các tp chí chuyên ngành mà khách hàng trong thị tng của bn đc. Nếu có th, hãy c gng thu thp các ch đ có g trtrong i tháng. Tìm nhng qung cáo trên các sách báo. Thưng t bn stìm thy hàng đng qung cáo trong tp chí. Hãy xem loi sn phm nào đưc qung cáo? Giá của chúng là bao nhiêu? Đc bit, có bao nhiêu qung cáo giống n vy đưc lp li tháng này qua tháng khác? Vic mt s qung cáo được lp đi lặp li trong mt tp c cho thy ngưi qung cáo đang thu đưc lợi nhun. Hãy nghiên cu nhng qung cáo và các sn phm họ qung cáo, bn sẽ hc đưc nhiu điều về thị tng của mình. Bn cũng nên phân loi các sn phm đang bán đưc trong th tng. Vic đó s hu ích khi bạn bt đu tìm kiếm sn phm của riêng mình đ qung cáo ti thị tng này. Bn cũng có th sử dng mt s ngun thông tin online đ kim tra kh năng sinh li, đng thời, hiu về các loi sn phm và lời chào hàng mà th tng đang tìm kiếm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
CÁCH KIM TRA LI NHUN 1:ĐÂY CÓ PHI MT TH TRƯNG MÀ MI NGƯI ĐÃ MUA SN PHẨM KHÔNG?
Hãy s dng nguồn thông tin được lit kê dưới đây để tìm hiu các th tng mà mi ngưi đã chi nhiu tin:
Khi bn vào bt c trang nào trong s nhng trang web trên bn hãy tìm các chỉ s sau:
CÁI GÌ ĐƯC ƯA CHUNG
Liu bn có ththy tc các xu hướng hay không. Hãy lưu ý nhng th đang đưc ưa chung hin nay so vi nhu cu i hn hoc theo chu k (ví dụ ncác th tng cho ngày Valentine, Halloween, Giáng sinh, ) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
DANH SÁCH ĐU BNG
Hu hết các trang web này đu có danh sách đầu bng cho thy sn phm hay dịch vụ nào đang bán chạy nht. Ghi lại các danh sách này s rt hu ích khi bn thăm dò th tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
NHNG DANH MC NG LIÊN QUAN
Trên các trang web n Amazon và eBay bn có th tìm thy nhng thông tin rt hu ích về mức độ quan tâm của mt th tng. Chng hn, trên trang Amazon, bạn có th tìm thy danh sách các bài p bình, đánh g v bt ccun sách nào và bạn cũng s thy mt phn có ta đ là Khách hàng đã mua sn phm này cũng mua đây bn s thy các ta sách khác mà mọi ngưi đã mua (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
CÁC Ý TƯNG V TH TRƯNG KHE

Đây là cách đ thu hp và tìm ra một th tng ngách trong th tng ca bn. Đc bit, ta đ ca nhiu cuốn sách khác nhau s cho bn đu mi vnhng ch đ mi da trên nhng ch đ cũ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.