Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:14    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

NGHIÊN CU SN PHẨM LIÊN KT VÀ THƯ CHÀO HÀNG
Khi xác đnh sn phm liên kết hp dn, bn phi b thi gian ra nghiên cứu nó k lưng. Nếu bn có đ tiền, hãy mua ngay sn phm đó. Bn cn phi biết rõ về sn phm của bn để có thbán hàng một cách hiu quả nht. Do đó, bn phi dành thi gian học cách bán hàng trên trang web của tơng nhân. Hãy c ý đến các yếu t khiến bn mun mua sn phẩm. Mc đích chính của bưc này là biến chính bn thành mt chuyên gia hàng đu v sn phm đó. Bạn cũng nên tìm hiu t l khách mua sn phm này trên tng s ngưi truy cp của bn. Nó có thc s là mt li chào hàng tch hp cho th tng của bn hay không? Dưi đây là nhng điu mà bn nên tìm kiếm:
Thư chào hàng thuyết phc
Bn có b i cun o bức t chào hàng đến ni phi đc hết bc thư? Nói rõ hơn, bn có b thuyết phục bi kh năng gii quyết vn đề của sn phm tc khi bn đc xong?
Li ích rõ ràng
Bc t chào hàng đã nhn mnh đưc nhng li ích ca sn phm ca? Bạn đã hiu bn có được lợi ích gì khi s hu sn phm chưa?
Chào hàng hiu qu
Tơng nhân đã có một li chào hàng có sc nh ng và thuyết phục trong bc t chào hàng hay chưa?
D dàng mua
Tơng nhân có thc s to ra mt sn phm d mua vi các nút đt hàng đưc đt v t tch hp, mt s bo đm hoàn tin, v.v?
D dàng thanh toán
Có phi thương nhân đang s dng duy nht mt hình thc thanh toán hoc chương tnh liên kết không? Điu này rt quan trng. Bn không nên qung bá nhng sn phm mà khách hàng có s la chọn cách thc thanh toán thông qua mt dch vụ khác không công nhn bn n mt n liên kết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mi mt nhân ttrên đây đu rt quan trng đi vi t l khách mua hàng trên tng s ngưi truy cp ca bn. Hãy chc chn rng mi th đúng ch của nó tc khi bn bt đu. Nếu bn thy bt k thứ gì chưa n thương nhân chưa làm tt vic nhn mnh các li ích của sn phm trong bc t chào hàng bn cn điu chnh li nó khi son tho li chào hàng của riêng bn. Nói cách khác, bn cn phi gii thiu các lợi ích đó ti khách hàng trin vng đ họ có ý nim ràng hơn v g tr của sn phm tc khi h g thăm trang web bán hàng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
NHẤN MNH VÀO CÁC ĐIM THÚ V VÀ LỢI ÍCH
Khi bn đánh giá sn phm và trang bán hàng, hãy ghi ra giy nhng điu gây n tưng cho bn. Điu gì khiến sn phm tr nên đc đáo? Li ích ln nht của sn phm đ có th chào hàng là gì? Ti sao và làm thế nào mà sn phm đó li là gii pháp tt nht cho nhu cu th tng ca bn? Bưc này rt quan trng bi vì sau đó bạn s sử dng thông tin đó đ to nên mt lời chào hàng khéo léo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hơn na, nếu bn mua và nghiên cu sn phm đó, có th bn sẽ phát hin ra nhng li ích và đc đim thm c không đưc đề cp đến trong t chào hàng. Đó là bi vì t chào hàng đưc viết vi s hiu biết v sn phm ca chỉ mt ngưi. Mặt khác, bn có th lưu ý hoc đánh giá nhng khía cnh hoàn toàn khác của sn phẩm. Có th bn chú ý đến yếu t d sử dng điu đã không được nói ti trong t chào hàng hoc nhng thông tin mà tơng nhân không đ cp ti. Trong quá tnh tìm hiu này, bn s rút ra thêm các li ích mà rt có th đưc th tng ca bn hưng ng, và điu này cho phép bn đ cp ti nhu cu ca họ mt cách hiu qu hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dưi đây là mt ví dụ. Gi sử bn quyết đnh qung bá mt cuốn sách hưng dẫn mi ngưi cách điu tr mụn trng cá trong i ngày. Bạn đc mt bc thư chào hàng và viết ra vài đim mà tơng nhân đưa ra cũng như khng đnh nhng g tr của sn phm:
Nhng vn đ v da có th đưc gii quyết mà không cn ti mt viên thuc hay bt k loi kem dưng da nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn có th loi trừ hoàn toàn mụn trng cá ch trong i ngày (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hu hết mi ngưi tin rng nhng th q vt p phn gây ra các vn đề vi làn da, nhưng s tht không hn là n vy (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn cũng ghi ra nhng lợi ích đưc ch ra trong bc t chào hàng:
Bạn s luôn t tin vi làn da đẹp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mụn trng cá rt dễ điều tr; nó không h phc tp và tn kém (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn có th loi trừ mn mãi mãi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn s trở thành người mi chỉ sau ba ngày (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn đã ghi li tt c những gì mà tơng nhân thy quan trng và cn phi nhn mnh. Tiếp đó, bn đc các thông tin v sn phm thm c là dùng thử sn phm đó và đưa ra một danh sách các đc đim và li ích mà thương nhân đã b sót:
Vic điu tr mụn dựa trên mt khám p khoa hc ít người biết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Không ch là điu tr mn trng cá mà còn giúp làn da sáng và mịn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hiu quả vi mi la tuổi và sc tc, không ph thuc vào loi da, hooc-môn, v.v…
Nó cũng điu tr đưc các vết so do mn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Làn da hng hào khe mnh và s t tin s giúp ci thin mi quan h ca bn vi nhng ngưi khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, bn đã có nhiu tư liu hơn để làm vic và bạn cũng đã nêu thêm đưc nhng đim đặc sc hp dn ni mua (mt gii pháp hoàn chnh hơn) to ra mt li chào hàng thc s khác bit, hp dn cho th tng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
CHIM LĨNH TH TRƯNG VÀ XÂY DNG DANH CH
Ngay khi bn xác đnh được th tng mục tiêu, c tiếp theo đ có lợi nhun cnh là nm giữ các khách hàng trin vng trong th tng đó. Ncng ta đã đ cp, khách hàng trin vng là bt c ai quan tâm đến sn phm bn chào bán. Khách hàng trin vng cnh là khách hàng tim năng. Đ nm gi đưc khách hàng triển vng, bn cn phi thuyết phục đưc khách hàng cung cp cho bn các thông tin cá nhân: tên, đa ch, e-mail. Điu bn thc sđang làm đây cnh là xây dng mt th phn. Hãy tưng tưng rng, mt thi đim nào đó, có 100.000 ngưi tìm kiếm sn phm ca bn trên mng ưc thống kê bng s lưt tìm kiếm cho t khóa trong th tng ngách ca bn). Nếu bn có th thuyết phục đưc 1.000 người trong s này cung cp tên và đa chỉ e-mail của h, bn đã chiếm lĩnh được 1% th phn. Đó là một trong nhng cách d ng nht mà nhng nhà tiếp th trên Internet dùng đ đánh g th phn của h. Đim mu chốt bây gi là bn có th liên h đưc vi bao nhiêu phn trăm khách hàng trong th tng, vào bt c thi đim nào bn la chọn. Vn đề không phi là bn b ra bao nhiêu tin đ qung cáo và khuyến mãi nếu bn đ cho các khách hàng trin vng ri khi trang web của bn mà không đ li thông tin liên lc của h, thì v căn bn bn đã ném tiền qung cáo qua ca s ri đy (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đim mu cht bây gi là bn th liên h được vi bao nhiêu phn tm kch hàng trong th trưng, vào bt cứ thời điểm nào bn la chn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Ti sao vic xây dng danh sách khách hàng li quan trng đến vậy? Danh sách khách hàng mục tiêu là một yếu tquan trng trong công vic kinh doanh của bn bởi vì nó cho phép bn đưc nhng khách hàng tim năng cũng như nhng khách hàng hin ti. Có th bn tng nghe ti con s thng kê này: thưng t phi mt t by ti mưi hai qung cáo cho mt thông đip tc khi mt khách hàng tim năng “cn câuvà mua sn phẩm. Bn không th dễ ng để cho các khách hàng trin vng ri khỏi bc t chào hàng ca bn. Bn cn có tên h trong danh sách opt-in đ bn có th mi chào h nhiu ln sau. Bn cũng cn họ tiếp tục trong danh sách opt-in để bán cho h nhng sn phm mi trong tương lai. Bn s d dàng bán được hàng cho ngưi đã biết và tin ng bn hơn là ngưi l. Đi vi mt nhà liên kết:
Khách hàng quen = li nhun lâu dài và thường xuyên
Thêm o đó, đ xây dng danh sách khách hàng, bn phi làm mi cách đđảm bo nhng ngưi tham gia o danh sách opt-in là khách hàng mục tiêu của bn. Hay nói cách khác, những gì bn mun chính là nhng ngưi đó mun ở trong danh sách của bn, quan tâm ti nhng th mà bn chào bán, và luôn nhit tình” (sn sàng mua sn phm của bn) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhưng làm thế nào đ thc hin đưc vic này? Bn có nh chương trước, cng ta đ cp đến vic la chn th trưng không? Vic xây dng danh sách li là mt giai đoạn khác khi mà s liên kết th tng bt đu có hiu lc. Bn phi chc chn rng mình đã nhm đúng th tng, rng bn đã hoàn thành các vic sau:
Xác đnh mức độ quan trng của th trưng và khnăng sinh li (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Xác đnh đúng sn phm liên kết cho th tng đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Xác đnh đúng các t khóa mà th tng tìm kiếm v sn phm đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mi mt nguyên tc trong ba ngun tc trên đây phi đưc kim chng cn thn theo tng bưc. Nếu bn không hưng đến đúng th tng và sn phm cho th tng đó, bn s thy ngay t l khách mua hàng trên tng s ngưi truy cp rt thp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tc hết, bn phi to ra lưu lưng đến mt th tng c th, bng cách sdng nhng t khóa cnh xác. Bn cũng phi đm bo rng tt c các pơng pháp to ra lưu ng đu đang hướng ti đúng th tng. Điu đó có nghĩa là:
Ch qung cáo trên nhng trang web tch hp và không có tính cnh tranh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Ch qung cáo trên nhng tp c đin t tch hợp và không cnh tranh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đăng ti nhng bài viết hưng đến đúng th tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hướng các đối tác hợp tác tch hp gia nhp thị tng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
N mt thương nhân, hãy chc chn rng nhng n liên kết của bn đang hưng ti đúng th tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Kim tra và theo dõi toàn b lưu lưng truy cp của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Bn s biết đưc lưu lượng th tng có hướng đến đúng khách hàng mc tiêu hay không bng cách theo dõi t l khách mua hàng trên tng s ngưi truy cp trang web của bn. Nếu bn thu hút được 100 người truy cập tới website của bn nhưng không một ai trong số đó mua hàng, tc là bn đã gp vấn đ đâu đó trong chui các thao tác trên. Hoc là bn định ng lưu lưng truy cp sai, hoc chào hàng vi đi tưng không p hp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.