Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:06    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

3. NĂM THÀNH PHN K DIU
Mi h thng tiếp thị trên Internet thành công đu bt nguồn t năm thành phn:
Thị tng + Chào hàng + Lưu lưng truy cp + Hu k + Nhân bn
THÀNH PHN 1: TH TRƯNG CỦA BN
Mi công vic kinh doanh đu nhm đáp ng mt th tng mục tiêu. Thtng của bn đưc nh thành t cơ s khách hàng tim năng. vậy, bn cn xác đnh đúng thị tng của mình trước khi bt đu công vic kinh doanh. Cnh xác điu bn đang tìm kiếm là gì? Bn cn chọn mt th tng tha mãn nhng tiêu c sau:
Khao khát tìm kiếm mt gii pháp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Sn sàng s dng khon thu nhp sn có để mua gii pháp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
D dàng tiếp cận (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nói cách khác, mt th tng tt bao gm nhiu ngưi có chung mt nhu cu và có đ khả năng chi tr cho nhng li ích mà bạn mang đến cho h. Tôi xin đưc nhn mnh đim này:Nếu ngay t đầu bn không hưng ti mt thtng tt t dù bạn có làm mọi điu đúng đn nhưng công vic kinh doanh của bn vn tht bại (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt cách khác đ xác đnh thị tng là đt câu hỏi Mình mun đi o thtng ngách nào?Bn mun ng đến ngưi chơi golf, ngưi mua nhà, nhc s hay ngưi quan tâm đến sc khe? Ngày nay hu hết mi ngưi đu cho rng các thut ng th tngvà th tng ngách” có th thay thế cho nhau. Bn s nghe thy nhng ch doanh nghip khác nói v vic thâm nhp th tng sức khỏe hoc th trưng tài cnh, v.v… Tuy nhiên, có mt đim khác bit quan trng giữa hai khái nim này mà bn cn lưu ý:Mi th tng đều đi din cho mt th tng ngách nhưng không phi mi th tng ngách đu đi din cho mt thtng đang tn ti và có th mang li li nhun. Mt khác, nếu ch nói bn mun ng ti thị tngnhng ngưi chơi golf, nhng ngưi quan tâm đến sc khỏe hay th tng phn mềm y tính” thôi t chưa đ bi nó bao hàm nghĩa qrng. Không có mt thtng toàn cu cho nhng ngưi chơi golf hay nhng người quan tâm đến sc khỏe (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tương t, bn không th to ra th trưng nơi cng không tn ti. Các thtng vng lng luôn là kết qucủa vic ng đến mc tiêu không php, qrộng hoc quá hp. Bn cũng s mo him khi thâm nhp o mt thtng không tn ti nếu nbạn đưa ra gii pháp trưc khi tiến hành nghiên cu. Chng hn, bn là mt nhc s và đã biết mt s mo đ tăng ch số đánh g rủi ro tín dng của mình. Đến mt ngày bn t cho rng:Mình có th viết mt cuốn sách đin t v việc làm tăng chỉ số tín dng cho các nhc s.” Bn có thể ng mình viết ra mt ý tưng sn phm chc chn thành công. Xét cho cùng, nhiu nhc s có ngun thu c định và điu này nh hưng đến khả năng xin cp tín dng của h. Cũng có th, mt người bn nhc s tch hc về tài cnh nếu có mt ngưi nào đó có cùng tư tưng sáng to cung cp thông tin. Vn đề của lý l này cnh là chỗ bn không biết thị tng này có thc stn ti hay không. Nó là ví d đin hình của vic đt xe nga tc con ngựa và buc th trưng phi s dụng sn phm này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tuy nhiên, vic xác đnh mục tiêu tch hợp li là công vic ngược chiu. Tc hết bn phi hưng đến mt th tng, xác đnh nhu cu th tng rồi to ra hoc xác đnh mt sn phm đáp ng nhu cu của thị tng đó. Xác định sn phm không quan trng bng xác định th tng. Trưc hết hãy tp trung o th tng của bn và sn phm s đi theo th trưng. Chng có gì sai nếu đng não đ ng ra ý tưởng, tuy nhiên, vic lựa chọn th tng nên dựa vào nghiên cu thc tế và d liu chc chn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
THÀNH PHN 2: LI CHÀO HÀNG CA BN
Nhiu ch doanh nghip tin rng sn phm đng nht vi lời chào hàng. Bngoài điu này có v đúng, nhưng nếu bn mun to ra thu nhp đáng k tcông vic kinh doanh ca mình thì không th suy ng đơn gin và thiếu nhìn xa trông rng như vậy. Bn s tiến xa hơn nhiu nếu nh rng, mi ngưi không mua sn phm mà mua gii pháp. Hãy thay đi vic ch tp trung o các chi tiết và đc đim của sn phẩm. Thay o đó, hãy xem sn phm này có thể giải quyết nhng vn đ gì. Gii pháp mà sản phm mang li chính là li chào hàng của bn. Dù bn bán nhng thông tin có thti v hay sn phm vt cht t điu này vn đúng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt li chào hàng tt bao gm nhiu giải pháp ch không ch mt giải pháp chính. bao gm cả nhng li ích không dễ nhn thy và tp trung gii thiu gii pháp đến khách hàng như là mt giải pháp đúng đn vi thời gian và giá cả tch hp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy ng v điu này:Thm c mt đôi giy tt patanh cũng là mt gii pháp. Mt đôi giy tt patanh tt có th gii quyết s bun chán của mt đứa tr cũng n s tht vng của b m cu bé. Mt li chào hàng tt bao gm nhiu gii pháp ch không ch có mt gii pháp chính. Nó bao gm cnhng li ích không d nhn thy và tp trung giới thiu giải pháp đến khách hàng n là mt gii pháp đúng đn vi thời gian và g c tch hợp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn nếu bn mun bán mt b video hun luyn chó. Lời chào hàng của bn s da trên ni dung, thông tin trong video. Ti sao vậy? Trước hết, hãy nhớ rng khách hàng ca bn biết điu họ mun: cô y mun hun luyn chú c của mình. Li chào hàng của bn cn phi mnh m, cn nói lên tt cnhng tiêu c mà cô y suy ng ch không nói ra. Điu đó có nghĩa là nhấn mnh o nhng th ging n nhng li ích dưi đây:
Cô y s hc đưc cách hun luyn c bng cách xem nhng ví dụ trc tiếp qua video d dàng hơn nhiu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cô y có th tua nhanh, chậm, tm dng đon video vì vy có th lĩnh hội thông tin theo kh năng của mình và bt c lúc nào cô y cũng có th xem lại (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
nh thc học này giúp cô y hun luyn chú c cưng d dàng và nhanh chóng hơn, cô y s đạt đưc điu mình thực s mong muốn (ci thin mi quan h giữa ch và t cưng) nhanh hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cô y có th đặt hàng và ti các đon video xung ngay lp tc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hoc cô y có th trả thêm mt khon p nh đ họ gi băng video đến tn nhà (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cô y đưc bo đm thông qua vic hoàn li tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đây là mc g thp nht cô y có th tìm đưc vi thông tin g tr n vậy và cô y s tiết kim đưc gp hàng trăm ln so vi vic thuê mt hun luyn viên dy c địa phương hoc tham gia các lp hc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thêm o đó cô y còn được bn tư vn trc tiếp min phí (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cô y nên mua băng video càng sm càng tt vì càng đ lâu, c c s càng hư k dy bo hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy nghiên cứu nhng lợi ích trên tht cn thn. Điu gì s xy ra nếu thay vì nói nhng li ích này trong li chào hàng, bn ch đơn gin qung cáo các đon video hun luyn c giá 29,95 đô-la? Có s khác bit rt lớn đúng không? Giới hn li chào hàng bng cách nói vi mi người rng sn phm ca bn là gì và nó đáng gbao nhiêu chc chn không hiu qu bng vic nói vi họ nhng li ích ràng và nhng li ích không d nhn thy của sn phm:
Khi h có gii pháp của bn, họ s cm thy thoi mái n thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gii pháp của bn d thc hin n thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gii pháp ca bn d dàng và r n thế nào so vi vic khách hàng t gii quyết vn đ của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gii pháp của bn an toàn, đáng tin cy và mang đến s hài lòng n thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mua gii pháp của bn, cô y có th giải quyết nhiu vn đ khác, như tránh việc tình hình tr nên xu hơn hoc ny sinh nhng rc rối mi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Tôi hy vng điu này giúp bạn hiu li chào hàng bạn đưa ra th tng có thể (nên) thiết thc và gm nhiu điu phc tp n thế nào. Dù hướng vào thị tng nào, bạn cũng phi coi sn phm như mt gii pháp và bn phi bán nó như mt gii pháp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.