Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:10    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

CƠ HI TRONG TH TRƯNG
Cơ hội trong th tng phi đưc hiu theo nghĩa rng. Nói cách khác, bn có bao nhiêu cơ hi đ đầu tư vn vào th tng này? Th tng này b nh hưng do s cnh tranh hay do các đi thủ khác trong th tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tôi muốn thị tng của bn đã có một s ngưi kinh doanh. Lý do ư? Bởi vì nhng ngưi này có th cho bn cơ hội trở thành đi tác hoc liên doanh. Hcũng là ngun lc ln đ tăng thêm lưu lưng truy cp cho trang web của bn. Cơ hội trong th tng còn là phm v rng để chào bán các sn phẩm. Nói cách khác, trong th tng này có bao nhiêu ch trng để bán nhiu loi sn phm? Bn b gii hn ch đưc bán mt loi sn phm hay có cơ hi đưa ra nhng mu mi hoc đu tư vào nhng xu hướng mi?
Chng hn mt s thị tng đã tràn ngp sách đin t trong khi một s thị tng khác không có nhiu. Tuy nhiên, nếu bn mun tiến bưc vào thtng đó, bn cn chào bán c các sn phm audio, video, phần mềm, thm c là các khóa hc ti nhà. Gi sử bn bán máy quay video. Bn s làm tt cmi vic đ bán được máy quay, tuy nhiên, bn s kiếm đưc nhiu tin hơn nếu bn chào bán c giá đỡ y quay, hp, băng, ng kính, v.v… Nói cách khác cơ hội trong th tng cnh là có bao nhiêu cơ hi để bn to ra các li chào hàng hu k tiếp theo có th mang li li nhun (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi sử bn đã thc hin đưc tt c các bưc cn thiết và gi bn tiếp tục vi ba ý tưởng cnh v thị tng dưi đây:
1. Tình yêu và mối quan h: li khuyên/giúp đ
Các mục tiêu tim năng: nhng ngưi đc thân, các cp đôi, các gia đình
2. Tán tnh: mo, th thut, bí quyết
Các mục tiêu tim năng: nhng người đàn ông mun tìm bạn gái, chinh phc ngưi khác gii (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Sửa cha ôtô: cách sa cha ôtô, t sa chữa ôtô (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các mục tiêu tim năng:ôtô đã qua s dng, ôtô nưc ngoài (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
giai đon này, điu bn thc s cn tìm là có bao nhiêu li chào hàng có thmang li lợi nhun đ bn hưng đến thị tng của mình. một n liên kết, bn cn tìm kiếm nhng cơng trình mang li thu nhp thng dư hoc thụ đng, nhng cơng tnh có nhiều sn phm (vi tt c các mc giá) cũng n chiu rng/chiu sâu của các sn phm hin có và các gii pháp cho thtng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn nếu bn mun tiến vào th tng các mi quan h, bn s có vô schương tnh đ la chn:
Các cun sách đin t bao trùm mi chủ đ t hn hò, đám cưới, nuôi dy con cái đến chia tay (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các cun sách, audio và video dy bí quyết chinh phục người khác giới (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các trang mai mi, đ có đủ quyn lợi, các thành viên phi đóng mt khon p hàng tháng và bn có th kiếm phn trăm hoa hng t vic tuyn thêm thành viên (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt ln na vì các mi quan h là ch đ mang tính toàn cu nên cơ hi cho thtng này rt ln. Các sn phm đã có trong th tng này cho thy nhu cu của bt c khu vc đa lý, la tui, giới tính mà bn có th ngđến trong tình u. Có hàng trăm ch đ nói về các mi quan h này. Có càng nhiu sn phm liên quan t h thng hu k của bn càng chc chn, càng tt hơn. Bn cn chun b sn nhiu lời chào hàng tim năng, và lúc đó bn có th b qua vic to ra sn phm của chính mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ hoàn thành bước này, đòi hi phi nghiên cu các sn phm hin có và tôi mun bn s dng các tiêu cc thể đ thực hin nó. Nó liên quan cht chđến vic to ra li chào hàng của bn trong chương tiếp theo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
7. CHÀO HÀNG
7A - TÌM KIM VÀ NM VNG SN PHẨM CA BN
Đ có mt li chào hàng hiu qu, bn phi hiu rt nhu cu của th tng. Mặc dù li chào hàng của bn có th thay đi theo nhiu cách như đã đưc đcp nhng phn tc (tng kèm, bo đảm, gii hn thời gian, v.v...), t vic la chọn sn phm vn là vn đ quan trọng nht. Cng ta s cùng xem xét qtnh điu chnh li chào hàng ti th tng trên quan đim của tiếp thliên kết bi đây là cách d nht để chng minh (vì các sn phm đã có sn) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TÌM MT SẢN PHM LIÊN KT CÓ KH NĂNG SINH LI
Việc đu tiên phi làm là tìm ra mt sn phm liên kết có kh năng sinh li trong th tng của bn. Khi chào bán các sn phm liên kết n là các giải pháp, điu quan trọng là sn phm phi đem li thành công cho bn và cho khách hàng của bn. Không phi bt c sn phm nào cũng làm đưc điu đó. Thứ mà bn cn tìm ra là th mà tôi gi là sn phm liên kết hp dn. Các sn phm liên kết hp dn có th có g cao hoc thp nhưng chúng đu có chung các đc đim sau:
Đem li phn trăm hoa hng cao (50¿ và cao hơn) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Có t l khách mua hàng trên tng s ngưi truy cp đã được chng thc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mi nht, hp thi, hoc đưc ưa chung quanh năm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Được h trợ bởi mt cơng tnh liên kết vi thương nhân đưa ra nhng htrợ đáng tin cy cho các n liên kết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ bt đầu, bn nên chn ít nht là ba sn phẩm. Nhng sn phm này phi khác nhau v g c, mức phn trăm hoa hồng; bn sẽ cn mt th g thp, mt th g cao hơn và ít nht mt sn phm đem li cho bn mt khon thu nhp thng dư (đnh k). Sn phm đu tiên là sn phm cnh mà bạn squng bá nó trên trang opt-in và hàng lot e-mail đu tiên của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Sn phm thứ hai là sn phm hu k mà bn qung bá ti danh sách khách hàng hin ti hoc nhng người đã đăng ký nhn bn tin. Vic này thưng đưc thc hin qua đt gi e-mail th hai trong chiến dch tiếp ni. Sn phm hu k phi là sn phm đưc đnh g cao hơn sn phm cnh và đem li cho bn ít nht 50-75% hoa hng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Sn phm thứ ba phi là sn phm mang li thu nhp thng dư sn phm smang li cho bạn hoa hng hàng tháng, đnh kỳ. Nhng sn phm loi này ging n dch vụ da trên s đóng p và các trang web thành viên (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy nh rng, các sn phm mà bn gii thiu snh ng đến danh tiếng của bn. Trên thc tế, danh tiếng của bn cũng s b nh hưởng bởi hot đng của nhng thương nhân, mc dù bn không th kim soát hot đng của h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tìm kiếm các sn phm thông qua các thư mục v cơng tnh bán hàng liên kết sau:
Bn cũng có th tìm kiếm các sn phm thông qua các kết qu tìm kiếm trên các trang: http://www.Google.com http://www.Yahoo.com http://www.MSN.com
Tìm kiếm các chương trình sản phm vt cht trên các trang: http://www. CommissionJunction.com http://www.LinkShare.com
Tìm kiếm các chương trình sn phm s trên trang: http://www.ClickBank.com http://OneNetWork.DigitalRiver.com
Tìm kiếm các chương trình đem li ngun thu nhp thng dư trên:
Các trang web này đã đưc t chức theo danh mc. Bn có th đc lưt qua danh sách các t mục lit kê theo th tng ví dụ n t mục sc khe, làm đp, đin t, v.v… Bn cũng có th tìm kiếm theo các sn phm hoc các công ty c th, nng hãy c ý rng mt i trang web không h trợ tìm kiếm n thế. dụ n ClickBank thường không đưa ra các kết quả n bn mong mun, thm c đôi khi nó còn không đưa ra các sn phm mà bn biết chc chn nó có. Trong trưng hợp đó, tt hơn hết là bạn xem trong tng t mục (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Tương t, các trang n Commission Junction s cho bn phân loi theo các t mục và sp xếp danh sách theo các yếu t ncác sn phm có t l khách mua hàng trên tng s ngưi truy cp ln nht cho nhng nhà liên kết, các sn phm đưc tr hoa hng cao, hay các chương tnh đưa ra thu nhp thng dư, v.v…
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.