Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:36    
Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 9: VIDEO LAN TRUYN VÀ PODCASTING 
Nếu bn mun din thuyết v các ch đ trong th tng, t hãy cân nhc việc to ra các file video hay audio podcast (podcast là các file audio và video có th ti xung t mng Internet-ND). Nói cách khác, bn có th biến bn tin của mình thành nhng phiên bản đa pơng tin ri sau đó phân phát nó trên các trang web sau (dành cho video):
YouTube   
Google Vide
MySpaceT
AOL Vide
Revve
các trang web sau (dành cho podcast
Podcast.Ne
Apple iTune
Podcast Blaste
Phương pháp này mang li rt nhiu lợi ích. Vic đưa thông tin thành dạng audio và video cho phép bn truyn ti cá tính mnh m hơn so vi đặt dạng n bn. Nó cho phép bn thu hút s c ý của mi ngưi vào nhng quan đim bn thc s mun nhn mnh, bi vì n phong đưc truyn ti s rõ ràng hơn nhiu. Nếu bn thy k truyn ti văn phong của mình đến mt đc gi bng văn bn, t bn có th tùy ý s dng nhiu hình thc khác nhau (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hơn nữa, s dng nhng phương tin truyn thông này s cho phép bạn tiếp cn nhiu đc gi hơn là ch theo đuổi nhng ngưi tìm kiếm trên Internet. Thực tế, bn s thy các video YouTube đưc đăng ti trong h của mi ngưi trên MySpace. Bn cũng s thy nhng đon audio và video đưc tách trc tiếp t các trang web này và đăng ti trên các blog cá nhân trên Internet. 
Phương tin truyn thông và các trang mng hội b trợ cho nhau và điu này giúp bạn có được độ ph và lưu lượng truy cập. Hãy nh rng tt c nhng trang web này được đnh ng ni dung bi s tham gia của công chúng. Phương tin truyn thông trên các trang web này đưc chia s và cung cp ni dung cho các trang khác, vì vy các trang web này thưng có một s phn ging nhau (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ s dng video liên kết đ to ra lưu lượng truy cập, bn cn phi làm thêm mt s vic nhưng đây là mt phương pháp hin đi và rt hiu qu. Ý tưng chủ yếu của các video liên kết là to ra các nội dung đ chun b bán hàng, chng hn n minh ha hoc ng dn s dng sn phm qua video, sau đó bn có th phân phát chúng trên các trang web lan truyn video khác nhau trên Internet n YouTube và Google Video (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi sử bn đang qung cáo phn mm ghi âm trên máy tính đ mi ngưi có thể son và ghi âm nhc của cnh mình ngay trên máy vi tính. Bn có th to ra mt video ghi li nh nh màn nh cho thy vic bn son mt ca khúc đơn gin. Đon video này có th bao gm các cnh bn chọn nhc cụ, ct và ghép bài hát, thêm các hiu ng để cho mi ngưi thy s dng sn phm này dễ dàng n thế nào. Cuối cùng bạn s biu din c bài hát đ cho mi ngưi thy tác phm ca mình. Cuối đon video bạn có th thông báo (hoc đưa nguồn tin) như thế này:
Bn t sáng tác nhc trên máy vi tính? Hãy tìm hiu ti http://www.youraffiliatesite.com. 
Bn thy đấy, đơn gin bn ch cn ng họ đến trang web của mình đ bn nm đưc nhng thông tin v họ và tiếp tục chào hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Phương pháp này rt hiu quả vì mt s lý do sau:
BNG CHNG XÃ HI
Nhng ngưi xem s thy mt ngưi nào đó (bn) thc s sử dng sn phm, vì vy họ sẽ t hi sn phm này hot đng như thế nào và có tác dng như thế nào vi họ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
MINH HA LI ÍCH TRC TIP
Mt s tiện ích k có th din t bng li và mt s ngưi s hiu khi xem hình hơn là đọc ng dn. Vi video, c hai vn đ này đu đưc gii quyết bởi tin ích được minh ha trc tiếp, ngay trước mắt khách hàng tiềm năng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
NI DUNG CÓ CHT LƯNG CAO HƠN
Gii thiu qua truyn thông đa pơng tin t mi người s thy tch t và d hiu hơn nhng bc t chào hàng truyền thống. Bn không ch bán hàng cho khách hàng tim năng, mà bn còn mang đến cho người đó nim vui đưc sở hu sn phm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
tt c nhng lý do này, pơng pháp video liên kết có ththc s to ra lưu lưng truy cập ln. YouTube và Google Video ch là hai trong s hàng tá trang web nhn hàng triu lưt truy cập và có hàng triu ngưi xem mi ngày. Các trang web này được xây dng đ d dàng chia s các video. Các video đưc u tch s đưc phát tán li t trang web này sang trang web khác, thm chí đưc đưa lên các trang web và blog cá nhân. Khi mi ngưi mun chia s mt đon video, tt c nhng gì h phi làm là sao chép một dòng mã miêu t và đon video s đưc gn ngay vào trang web của h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
THỦ THUT NG LƯU LƯNG 10: LY TRM LƯU LƯỢNG TCÁC BLOG
Mt cách d ng để “ly trộm người truy cp mục tiêu t các trang trang web có lưu lưng truy cp ln là đăng tr lời (hoc bình lun) lên nhng blog ni tiếng. Trong một thi gian dài, hu hết mi ngưi đu xem các blog n là mt kiu nht ký trên mng nhưng vài năm gn đây cng đã tr thành nhng công c tiếp th hiu qu. Thc tế, mt s ngưi viết blog, đc bit là nhng ngưi viết blog làm cnh tr đã tr thành nhng người ni tiếng trên kênh truyn thông ln này. Blog của tôi trên trang http://Ewenchia.com cho phép tôi giao tiếp mc độ cá nhân hơn nhiu vi nhng ni đăng ký nhn bn tin và khách hàng, truyn ti nhng ni dung đc đáo và qung cáo tt cnhng trang web và nhng sn phm liên kết khác của tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mặc dù vậy, vn đ cn c ý đây là hin nay, hu hết mi th tng mà bn mun thâm nhp đu có ít nht vài blog nổi tiếng cung cp ni dung cho độc gi của thị tng đó. Điu bn có thchc chn đây là nhng thành viên trong th tng ca bn, nhng người dành thời gian s dng thông tin này là nhng khách hàng rt tim năng và đam (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Do đó, cng ta hãy nói v quá tnh lấy trm lưu lưng truy cp thông qua nhng bình lun trên blog. Hu hết nhng người chủ blog cho phép ngưi truy cp trao đổi vi họ bng cách đáp li nhng ni dung đăng ti trên blog. Chng hn, tôi có th đăng mt bài viết trên blog, chia s mt s quan đim mi vtiếp th liên kết hoc thông báo v việc tung ra sản phm sp tim rồi nhng ngưi truy cp của tôi s đáp li bng nhng ý kiến, câu hỏi và gi ý của h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dưi đây là nh chp màn hình ca mt bài trên blog của tôi:
Hãy c ý sau phn cuối trong bài viết trên blog ca tôi có một phn ngn tiếp theo, gm có mt đưng link ti nhng bình lun mà bn đc đã đáp li bài viết. Trong trường hp này, bn có th click o đường link Bình luận đ xem và đăng nhn xét của cnh bn. Mc dù vậy, trên mt s blog, nhng li bình lun đưc hin th trc tiếp ngay dưới bài viết mi nht đưc đăng. Khi bn click o đưng link Bình lun, bn s thy nhng nhn xét mà mi ngưi đã đăng:
Bây giờ, hãy lưu ý vic bn có thlàm ở đây. Giả sbn cũng chn thị tng ngách tiếp thị liên kết giống n tôi, và bn mun ly trộm mt s ngưi truy cp của tôi. Điu bn s làm là đăng ti mt nhn xét sâu sc cho bài viết ca tôi ri đưa đưng link ti trang opt-in ca mình. Bn cn đưa ra ni dung nhn xét tch hp và hu ích vi vic tho lun nói chung. Một điu bn không n làm là spam blog của mi ngưi vi nhng nhn xét vô nghĩa ch vì cn đ li đưng link. Thay vào đó, hãy c ý ti điu mà tác gi blog đã nói và đưa ra mt nhn xét có ý nga. Gi sử tôi đăng mt bài viết v sai lm mà nhng nhà tiếp th liên kết mi o nghtng mc phi. Bn có th đăng mt nhn xét ging n thế này:
Chào Ewen, anh có mt quan đim hay v việc la chọn các sn phm có t lchuyn đi cao. Lúc đu tôi cũng đã sai lm khi c gng qung cáo cho bt cthứ gì nghe có v hay. Theo quan đim của tôi, t l chuyn đi cũng quan trng không kém vic lựa chọn mục tiêu tch hp, nếu không mun nói nó còn quan trng hơn. Hy vọng rng, nhiu ntiếp th sẽ bt đu dy khái nim này cho nhng ngưi mi vì nó thực s là mt nhân tquan trng b b sót (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tên của b
Vic này rt đơn gin phi không? Bn chỉ cn nói có căn c. Li bình lun ca bn có th chỉ hoàn toàn là đưa ra ý kiến, hoc bn cũng có th đưa ra mt sthông tin đ cao nhng thông tin trong bài viết của tác gi. Bn có th đng tình vi tác gi hoc không đồng tình và to ra mt cuộc tranh lun nhỏ. Tôi scho bn thy mt ví dụ. Gi sử bn đc đưc mt bài viết trên blog của mt ngưi nào đó tuyên b rng mi ngưi có th giảm cân bng cách mi ngày ung mt gang nưc mui. Tt nhiên, bn biết điu này rt nực cười và công việc của bn là người cung cp thông tin giúp mi người biết s thc. vy bn s son mt bình lun đi lp vi thông tin:
Chào Joe. Tôi xin mn phép không đng ý vi bn. Nưc mui ư?? Nếu bn hiu về khoa học bn s biết vic này ch làm bn mất nước. Nó không thc sgiúp bn gim cân mà ch làm gim lưng nưc trong cơ th. Có nhiu pơng pháp tt hơn và an toàn hơn nhiu mà mi ngưi có th sử dng để gim cân nhanh chóng. Tôi biết bi lúc nào tôi cũng tìm hiu cng. Tôi ng ít nht có hai phương pháp giảm cân liên quan đến vic thay đổi đ ăn sáng của bn và nó s có hiu quả trong khoảng by đến mưi ngày (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tên của b
Bn có th đánh cược rng bn sẽ có đưc lưu lượng truy cp t li bình lun này. Thc cht, bn đã ly trmkhông ch lưu lượng truy cp mà còn c mt chút nh ng và vị t chuyên gia của ngưi s hu blog. Bạn cũng có thgi ý la chọn các gii pháp khác mà mi ngưi mun tìm kiếm. Lúc đó vic click o đưng link của bn s trở thành mt s thúc giục t nhiên (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Phương pháp d dàng nht đ tìm các blog hưng đến khách hàng mục tiêu trong th tng ca bn là tìm kiếm qua các trang lưu tr blog. Nhng trang lưu tr này đưc sp xếp theo các t mục giúp bn d dàng xem qua các blog hin có và tìm một blog hưng ti th trưng của bn. Đ tìm nhng ngun tư liệu này bn có th bt đu bng cách tìm kiếm trên Google vi cụm t “blog directory (lưu tr blog). Bn cũng có th tìm kiếm vi cm t khóa v thị tng ngách của bn kết hợp vi t “blog”, chng hn n “blogging golf (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Phương pháp d dàng nhất đ tìm các blog hưng đến kch hàng mục tiêu trong th trường của bn là tìm kiếm qua các trang lưu tr blog (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dưi đây là danh sách các trang lưu tr blog đ bn có th tìm kiếm:
http://www. blogsearchengine.com

Cui cùng, bạn đng quên ln theo bt c đưng link nào bn thấy. Giả sử bn o mt blog trong th tng ngách và thy h liên kết vi các blog tương tự hoc đề cp đến mt blog khác trong bài viết, hãy chc chn rng bn s ln theo nhng đưng link này vì cng có th dn bn đến c thế gii blog liên quan (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.